Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Správa daní a poplatkov

                                              

                                  DANE A POPLATKY PRE ROK 2019

1. Daň z nehnuteľnosti – zákon č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
- nové daňové priznanie ak nastali  akékoľvek zmeny, ktoré sa týkajú predaja, kúpy, dedenia, darovania nehnuteľností, postavenie drobných stavieb, altánkov, prístreškov  a iné je daňovník povinný podať do 31.01.2019 na obecnom úrade
- daň z nehnuteľnosti je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia

- tlačivá k daňovému priznaniu je možné prevziaťsi  na obecnom úrade alebo stiahnuť na webovom sídle obce - vIď  pod informáciami
2. Daň za psa – zákon č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
- daňovník podá daňové priznanie, kde uvedie vek psa, plemeno psa, miesto držania psa, účel držania psa, dátum vzniku daňovej povinnosti resp. dátum zániku daňovej povinnosti. Každý majiteľ psa obdrží  známku s číslom, ktorú je povinný majiteľ psa psovi pripevniť na obojok, aby bol identifikovateľný. Termín do 31.01.2019. 

3. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
- poplatok pre rok 2019 je 21,30  €/osoba/rok
- paušálny poplatok je 0,0583 € za osobu a kalendárny deň

                                                 Obec Turová
ako správca dane z nehnuteľností oznamuje, že v zmysle § 19 zákona SNR č. 582/2004 Z.z. O miestnych daniach a miestnom poplatku ... je daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31.01. tohto zdaňovacieho obdobia, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľnosti. Pokiaľ si daňovník nesplní povinnosť - podať daňové priznanie, správca dane - obec uloží pokutu v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.
Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa považuje kúpa nehnuteľnosti, predaj nehnuteľnosti, zmena kultúry pozemku, vydanie stavebného povolenia, vydanie kolaudačného rozhodnutia, nadobudnutie nehnuteľnosti na základe dedičného rozhodnutia, stavba prístreškov, altánov a pod....
Ku daňovému priznaniu je potrebné doložiť fotokópie dokladov o nadobudnutí nehnuteľnosti (rozhodnutie o povolení vkladu do katastra, kúpna zmluva, darovacia zmluva, LV, dedičské rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, oznámenie o drobnej stavbe... ).
Daňové priznanie sa podáva na Obecnom úrade v Turovej.

                                                Obec Turová
oznamuje, že daň za psa za rok 2019 je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 7,-  €/rok
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov.
Za nesplnenie daňovej povinnosti v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z . v znení neskorších predpisov správca dane (obec)  uloží pokutu.


 
poučenie priznanie k dani.pdf(4.5 MB)poučenie priznanie k dani.pdf

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

TUROVÁ
webygroup
ÚvodÚvodná stránka