Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Osobnosti obce Turová

Slovenskú vedu, kultúru , politický a spoločenský život obohatili piati rodáci Turovej:

Doc. RNDr. Ján Futák, Csc. – kňaz – botanik, vedec – pedagóg, zakladateľ modernej botaniky a ochrany prírody na Slovensku. Narodil sa v rodine stredného roľníka 13. januára 1914.Po skončení štúdia gymnázia v B.Bystrici odišiel študovať do Francúzska. V Strasburgu na štátnej univerzite vyštudoval katolícku teológiu a dosiahol diplom vysokých štúdií prírodovedeckých. Po vysvätení za kňaza pôsobil ako kaplán v Krupine. V rokoch 1938 – 1940 bol ustanovený za duchovného pre slovenských vysťahovalcov vo Francúzsku, Belgicku a Švajčiarsku. Po príchode na Slovensko bol cirkevnou vrchnosťou uvoľnený ako kňaz z duchovnej správy, aby mohol pracovať vedecky. Jeho celoživotným dielom je Flóra Slovenska. Významná je jeho činnosť spojená s ochranou prírody, ktorej venoval veľkú pozornosť hneď po 2. svetovej vojne. Snažil sa presadzovať nové, moderné chápanie ochrany prírody. Má veľkú zásluhu na zriadení Tatranského národného parku. Preskúmal lokality, ktoré boli potom vyhlásené za chránené územia: Boškov, Devínska Kobyla, Dreveník, Hrušovská lesostep. Chotín a iné. Zomrel v Bratislave 7. júla 1980, pochovaný je v rodnej obci. V roku 1994 Obec Turová odhalila pamätnú tabuľu pri príležitosti nedožitých 80-tich rokov. Pamätná tabuľa je umiestnená na rodičovskom dome p. Futáka.

V roku 2014 sme si pripomenuli 100. Výročie narodenia Ján Futáka. 20. Mája 2014 vedeckou konferenciou na Technickej univerzite vo Zvolene a 21. Mája 2014 výstupom na Čertovu skalu – PR Boky. V popoludňajších hodinách hostia navštívili rodičovský dom s pamätnou tabuľou a izbu p. Futáka, ktorú zriadila jeho sestra Mária Kamiačová. Po obede v kultúrnom dome Turová bola položená kytica kvetov na jeho hrob v miestnom cintoríne a bola odslúžená svätá omša v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Turovej.

ThDr. Jozef Mistrík – kňaz – pedagóg. ThDr. Jozef Mistrík sa narodil 15. februára 1918 ako druhý z dvojičiek Pavol a Jozef Jozefovi Mistríkovi a Anne Mistríkovej rodenej Volkovej. Okrem dvojičky mal ešte troch starších bratov Jána, Juraja a Ondreja. Keď mali dvojičky sedem rokov zomrel im otec a o výchovu sa staral ich najstarší brat Ján. Na naliehanie učiteľa, brat Ján súhlasil, aby Jozef išiel študovať na Gymnázium vo Zvolene. Po maturite pokračoval v štúdiu na Teologickej fakulte v Bratislave. Po absolvovaní fakulty bol dňa 22. júna 1941 vysvätený za kňaza v rímskokatolíckom kostole v rodnej Turovej. Prvé miesto pôsobenia po vysviacke boli Topoľčany. Odtiaľ odišiel do Levíc, kde bol profesorom teológie na gymnáziu a učiteľskej akadémii. Pre „poburovanie“ študentov bol preložený do Skalice. Zo Skalice odišiel na faru do Pobedima, ktorá bola zároveň jeho posledným pôsobiskom na Slovensku.

Dňa 9. augusta 1949 sa konala na Povereníctve školstva, vied a umení v Bratislave porada predstavených reholí, na ktorej bolo zdôraznené, že aj rehoľníci  sa budú musieť prispôsobiť „novým pomerom“. ThDr. Jozef Mistrík bol označený za nepriateľa ľudu a zástancom starého kapitalistického režimu vykorisťovateľov a začalo sa obdobie prenasledovania ŠtB a súdnych procesov. Na základe toho v roku 1950 tajne odišiel do Rakúska a odtiaľ do belgického Louvanu, kde študoval sociológiu. Z Belgicka odišiel do Brazílie na okraj Rio de Janeira, kde pracoval ako jezuita. Vykonával pastoračnú a misionársku činnosť medzi slovenskými prisťahovalcami. Rovnako tak viedol 6-krát do roka (v rokoch 1951 – 1960) bohoslužby vo vzdialenom São Paulo. Neskôr pôsobil ako profesor teológie a biológie v Rio de Janeiro, bol autorom a prekladateľom odborných kníh a publikácii v časopisoch. Rodák z Turovej sa v Brazílii zaslúžil sa o výstavbu niekoľkých fár, detských domovov, domovov dôchodcov  a útulkov. Veriaci si ho preto veľmi vážili a pri príležitosti 50. výročia kňazskej vysviacky si ho uctili zorganizovaním slávnosti.

Jozef Mistrík nezabudol ani na svojich blízkych na Slovensku. Udržiaval s nimi písomný styk a začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia sa pripravoval a tešil na návrat na Slovensko, do rodnej Turovej. Ale zákerná alzheimerova choroba všetko prekazila. Posledné roky svojho života prežil v domove dôchodcov, o výstavbu ktorého sa sám pričinil. ThDr. Jozef Mistrík zomrel 23. marca 2000 v Rio de Janeire, kde je aj pochovaný.

     V roku 1942 bol ako vojak slovenskej armády s bratom Pavlom na východnom fronte, kde sa stal spoluautorom nasledovnej pesničky, ktorú mal nahratú na magnetofónovej páske a púšťal si ju v ďalekej Brazílii.

Úryvok textu piesne znie:

V diaľke pod Tatrami, v tichu pod horami vlasť moja, domov drahý.
Rodný kút, otčina, tam na mňa spomína, mať moja, otec drahý . . . .
. . . .  poštár na oblok tíško zaťuká,
aspoň tu v obálke, tak ako v rozprávke, prinesie list od syna.
Píšem ti mama zasa z diaľky list, bo k tebe odtiaľto nemôžem prísť,
posielam pozdrav z diaľky . . . .

JÁN PUŠKÁR   (*28.09.1927 - † 01.08.2018)

Po absolvovaní obecnej školy v rodnej obci Turová  a maturite na II. štátnom gymnáziu v Bratislave roku 1947 nastúpil v roku 1948 základnú vojenskú službu, ktorú do 15.10. 1948 vykonával ako príslušník pešieho pluku 20 v Košiciach. Odtiaľ ho prevelili na Vojenskú akadémiu v Hraniciach na Morave. Po jej absolvovaní 1.7. 1950 mu bola udelená hodnosť poručíka a zároveň bol prijatý do čs. armády ako dôstojník z povolania. 21.9. 1951 nastúpil ako poslucháč veliteľského odboru na Tankovej fakulte Vojenskej technickej akadémie A. Zápotockého (VTA AZ) v Brne. V priebehu štúdia bol 7.7. 1952 povýšený na nadporučíka. Z VTA AZ ho vyradili 27.2. 1953 a následne poverili funkciou náčelníka štábu 103. mechanizovaného pluku v Mladej, kde ho zastihlo aj povýšenie na kapitána (1.9. 1955). Dňa 10.12. 1955 sa stal veliteľom 9. tank samohybného pluku v Hlohovci a od 25.8. 1958 veliteľom 33. tankového pluku v Kroměříži. Počas výkonu tejto funkcie bol 1.10. 1958 povýšený do hodnosti majora. Od 20.9. 1960 bol vymenovaný za zástupcu veliteľa 14. motostreleckej divízie  v Olomouci (od 1.9. 1962 14. tankovej divízie) a v tejto funkcii zotrval až do 8.6. 1966. Dňa 1.5. 1963 bol povýšený do hodnosti podplukovníka a následne absolvoval od 1.10. 1963 do 10.7. 1964 Vyšší akademický kurz vševojskového smeru a tankového vojska na VTA AZ v Brne, ktorý ukončil v špecializácii veliteľsko-štábnej. Dňa 8.6. 1966 bol vymenovaný do funkcie zástupcu veliteľa 18. Motostreleckej divízie v Prešove (po 1.9. 1966 premenovanej na 14. tankovú divíziu). V apríli až v auguste 1968 bol vyslaný do prípravnej školy pre štúdium v zahraničí na Vojenskej politickej akadémii K. Gottwalda (VPA KG) v Prahe. Po ukončení prípravného kurzu na VPA KG nasledovalo od 1.9. 1968 do 5.7.1970 štúdium na Vojenskej akadémii Generálneho štábu Ozbrojených síl ZSSR V.J. Vorošilova. V priebehu štúdia bol 1.5. 1969 povýšený na plukovníka generálneho štábu. Súčasne mu bolo priznané označenie dôstojníka generálneho štábu (gšt.). Po návrate zo ZSSR bol 29.10. 1970 menovaný za veliteľa 3. motostreleckej divízie v Kroměříži. Dňa 20.11. 1972 ho povýšili do funkcie náčelníka oddelenia bojovej prípravy – zástupcu veliteľa 4. vševojskovej armády v Písku a 16.10. 1973 do funkcie náčelníka štábu – 1. zástupcu veliteľa tohto zväzu. 1.10. 1974 ho prezident republiky vymenoval do hodnosti generálmajora. Od 21.10. 1976 bol prevelený k Východnému vojenskému okruhu (VVO) v Trenčíne, kde do 19.10. 1985 vykonával funkciu zástupcu veliteľa VVO pre civilnú ochranu. V rámci výkonu tejto funkcie absolvoval od 11.5. 1977 do 12.7. 1977 dvojmesačný kurz ochrany obyvateľstva a objektov národného hospodárstva proti zbraniam hromadného ničenia v Moskve. Poslednou funkciou v rámci pôsobenia v armáde bol poverený 19.10. 1985, keď sa stal náčelníkom Posádkovej správy Bratislava. Dňa 31.1. 1990 bol preložený do zálohy a odišiel do dôchodku.

Generálmajor Ing. Ján Puškár bol ženatý a žil v Bratislave. Je zakladajúcim členom Klubu generálov Slovenskej republiky od 27. apríla 2006.

Vyznamenania:

Za službu vlasti – 1955,   Za zásluhy o obranu vlasti – 1960,   Orden Krasnoj zvezdy – 1972 (sov),   Za upevňovanie priateľstva v zbrani II. st. – 1975,   Za zásluhy o Československú ľudovú armádu I. st. – 1990,   Odznaka Braterstwa Broni – 1981 (poľ),   Medaille für Waffenbrüderschaft in Gold – 1985 (NDR),   Pamätná medaila Hurbanovských dobrovoľníkov – 2009 (KGSR),   Pamätná medaila generála Jána Goliána III. st. – 2012 (KGSR),   Pamätná medaila generála Jána Goliána I. st. – 2013 (KGSR),  

MUDr. VENDELÍN PUŠKÁR  (*27.8.1941) – lekár – významný prínos pri rozvoji liečby umelou obličkou - ako prvý na Slovensku vykonal biotopické vyšetrenie obličiek.

Narodil sa 27.8.1941 rodičom Ondrejovi a Alžbete Puškárovej rod. Magulovej v Turovej. Po absolvovaní obecnej školy a maturite na gymnáziu odišiel si plniť svoj sen a vyštudoval medicínu v Košíciach.  Po ukončení štúdia sa oženil s Annou rod. Raffačovou. Spolu vychovali a tešia sa z 3 detí: Slavomír 1965, Andrea 1967,Vladimír 1980 a 6 vnúčat. (Jakub, Matúš, Adam, Barbora, Patrik, Simona)

Vendelín Puškár 1955 - 1958 študoval na JSŠ Zvolen, 1958 – 1964 úspešne ukončil lekársku fakultu na UPJŠ v Košiciach. V r. 1967 absolvoval atestáciu 1. stupňa v odbore Interné lekárstvo, 1972 atestácia II. Stupňa v tomto odbore. Absolvoval odborné stáže v Ústrednej vojenskej nemocnici v Prahe a vo Vojenskom lekárskom a doškoľovacom ústave v Hradci Králové. V r. 1985 si spravil pedagogické minimum - FF UPJŠ Prešov.    Od r. 1964 – 1991 pracoval vo Vojenskej nemocnici v Košiciach na internom oddelení ako sekundárny lekár, od r. 1972 ako ordinár pre akútnu medicínu. V r. 1980 – 2004  popri práci učil na strednej zdravotníckej škole, 1990 – 2005 na vysokej škole technickej predmet Biomedicínske inžinierstvo a do r. 2003 vyučoval na VŠ zdravotníctva a sociálnej práce Bratislava, pobočka Prešov, odbor Vnútorné lekárstvo a fyziológia. Od r. 1991 – 2004 pracoval v Železničnej nemocnici s poliklinikou v Košiciach ako primár interného oddelenia. Od r.2004 po súčasnosť pracuje ako lekár – internista a praktický lekár v Železničnej lekárskej stanici v Michaľanoch. Od r. 2005 sa venuje súdnemu znalectvu v odbore interná medicína. Publikoval 80 odborných prác v lekárskych periodikách a zborníkoch z konferencií, je spoluautor monografie Metabolizmus v urémii, autor 3 skrípt pre Strojnícku fakultu TU Košice, biomedicínske inžinierstvo a Vysoká škola zdravotníctva a sociálna práca Prešov.

V r. 2002 dostal ocenenie ministra dopravy SR – pocta za zásluhy. Vychoval 3 úspešných kardiológov, 4 gastroenterológov, špecialistky v odboroch hematológia, endokrinológia, reumatológia. Je zapísaný v Encyklopédii osobností Českej a Slovenskej republiky. Ovláda ruský jazyk, hovorovo anglický a nemecký jazyk. Jeho koníček je filatelia a záhradkárstvo. Do dnes žije aktívnym životom a veľmi rád sa vracia do svojej rodnej obce Turová.

Riadi sa myšlienkou „Tajomstvo úspechu v živote nie je robiť to čo sa nám páči, ale nájsť zaľúbenie v tom, čo robíme.“ (Thomas Alva Edison)

 

 

 

 

 

 

 


 

Vladimír Môťovský

Akademický sochár Vladimír Môťovský sa narodil 20. októbra 1928 v Turovej, v Kremnickom pohorí, desať kilometrov severozápadne od Zvolena a patril a patrí medzi kmeňové postavy našej modernej výtvarnej kultúry druhej polovice 20. storočia. Bol významnou osobnosťou silnej umeleckej generácie najmä maliarov a sochárov narodených okolo roku 1930: A. Barčíka, R. Krivoša, M. Laluhu a iných.
    Jeho život a jeho výtvarné dielo, sochy a plastiky modelované v hline, odlievané do bronzu, hliníka i epoxidu, sochy tesané do dreva, modelované ohňom. Sochy rýdze a priame. Sochy zrozumiteľné a tajomné. Sochy meditácií a metafor. Sochy ticha a pokoja, ale aj vzrušenia, pohybu a dynamiky. Sochy inšpirované prírodou a živlami. Diela, ktoré ctia celistvosť tvaru, objemu, povrchu a formy, ale aj opusy, ktoré sú otvorené, ktoré vznikli v bolesti, v zápase ducha a hmoty. V dreve je obnažené ich vnútro, jadro a priestor v nich.
     Detstvo a mladosť prežil s otcom horárom a s rodinou v blízkosti lesov v Štiavnických vrchoch a na Gemere. Bol partizánskou spojkou a od roku 1946 žil, študoval, pracoval a tvoril v Bratislave. V Bratislave absolvoval výtvarné štúdiá, najskôr na  Škole umeleckého priemyslu a potom na Vysokej škole výtvarných umení. Bol členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov a Slovenskej výtvarnej únie, tvorivej skupiny Kontinuita a s Spolku výtvarníkov Slovenska.
Od roku 1957 vystavoval na mnohých kolektívnych výstavách, pripravil tiež početné individuálne výstavy doma i v zahraničí. Bol  spoluzakladateľom výstav Socha piešťanských parkov a Medzinárodného sochárskeho sympózia v Moravanoch.
     Jedinečné sochárske dielo Vladimíra Môťovského v harmonickej skladbe  spája predovšetkým krásnu a živú atmosféru dreva, ktorá mu bola blízka od detstva, s duchom, myšlienkou a poéziou. Pramene a korene tejto tvorby sú v slovenskej prírode, krajine, vôni lesov a stromov i v baladických náladách nášho ľudového umenia a folklóru.
Zároveň je tu aj Môťovského európska moderna, dielo výraznej štylizácie a mnohovýznamovej  znakovej symboliky vertikál a horizontál, sôch kompaktných i perforovaných, uzatvorených do bloku i otvorených navonok, do priestoru ľudskej existencie, do rozmerov plynutia nekonečnosti a večnosti.
V posledných rokoch života – najmä po odchode z ateliéru na Drotárskej ceste sústavne kreslil, tvoril iba v malých formátoch a novou bola je abstraktne – symbolická maľba. Boli to najmä kruhové, expresívne –futuristické kompozície s prekvapujúco silnou vizuálnou pôsobnosťou koloritu a temperamentného maliarskeho gesta i rukopisu.
K posledným väčším dielam patrila aj Spomienka na starého otca množina železných podkov akoby vrastená do dreveného pňa nehynúceho stromu absolútneho života i večných ciest a putovania človeka a ľudských osudov...
Časť komornej tvorby ostala a chráni ju manželka Hilda, diela sú aj majetkom galérií a zberateľov, niektoré sú súčasťou života a domáceho, rodinného prostredia jeho synov Borisa a Igora.
Vladimír Môťovský zomrel 26. októbra 2003 v Bratislave.


 

     Dňa 19. Októbra 2013 si Obec Turová  odkrytím pamätnej tabule pripomenula 10. výročie úmrtia rodáka z obce Turová akad. Sochára Vladimíra Môťovského.  Pamätná tabuľa bola umiestnená na rodnom dome akad. Sochára, v ktorom sa v roku 1928 narodil.
Akademický sochár Vladimír Môťovský patril a patrí medzi kmeňové postavy našej  modernej výtvarnej kultúry druhej polovice 20. Storočia. Od roku 1946 žil, študoval, pracoval a tvoril v Bratislave.
Bol členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov a slovenskej výtvarnej únie. Bol aj zakladateľom výstav „Socha piešťanských parkov.“ Svoje diela vystavoval v Prahe, Bratislave, Liberci, Moskve, Kyjeve ale ja v Zurichu.
Jedinečné sochárske dielo Vladimíra Môťovského pramení v slovenskej prírode, krajine, vôni lesov i v baladických náladách nášho ľudového umenia a flklóru. Časť komornej tvorby ostala v rodine, diela sú majetkom galérií a zberateľov.

Jana Jarotová  - starostka obce Turová

FOTO z odkrývania pamätnej tabule - TUROVÁ - október 2013


 
odkrytie pam.tabule.jpg(366.1 kB)odkrytie pam.tabule.jpg
odkrytie pam.tabule 1.jpg(340 kB)odkrytie pam.tabule 1.jpg
prejav starostky obce.jpg(523.5 kB)prejav starostky obce.jpg
príhovor Ing. Jarotová.jpg(454.9 kB)príhovor Ing. Jarotová.jpg
sestra Vl. Môťovského.jpg(647.1 kB)sestra Vl. Môťovského.jpg
slávnostný príhovor.jpg(604.6 kB)slávnostný príhovor.jpg
synovia V. Môťovského.jpg(326 kB)synovia V. Môťovského.jpg

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

TUROVÁ
webygroup
ÚvodÚvodná stránka