Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Kompetencie obce

Právomoci a kompetencie obce

 

a/ vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu ponechaným obci na dočasné hospodárenie

b/ zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet, organizuje o ňom verejnú diskusiu

c/ vykonáva správu miestnych daní a poplatkov

d/ usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, najmä vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci, k využitiu miestnych zdrojov, k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb a zaujíma stanoviská k zámerom ich činnosti, ak sa týkajú záujmov obyvateľov obce

e/ vykonáva výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorín, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení

f/ zabezpečuje verejno-prospešné služby – odvoz komunálneho odpadu, čistenie obce, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd a pod.

g/ utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky pre vzdelávanie, kultúru, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport

h/ utvára podmienky pre riadne zásobovanie obce a vykonáva nad ním door (povoľuje predajný a prevádzkový čas, spravuje trhoviská)

ch/ obstaráva a schvaľuje územno-plánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce

i/ vykonáva vlastnú investičnú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce

j/ zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby podľa osobitných predpisov

k/ organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce

l/ určuje štruktúru svojich orgánov a zamestnáva pracovníkov

m/ zabezpečuje verejný poriadok v obci

Informácie možno získať pondelok, štvrtok   od 7.00 hod. do 15.00 hod. (od 11.30 - 12.00 hod. obedňajšia prestávka) , streda od 7.00 hod. do 17.00 hod. (od 11.30 hod. do 12.00 hod. obedňajšia prestávka) a piatok od 7.00 hod. do 11.30 hod. a tieto informácie budú poskytnuté na základe podanej    ž i a d o s t i 

     Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie je možné podať u pracovníčky Obecného úradu Turová p. Jančoškovej alebo u starostky obce Turová.

 

     Opravný prostriedok je možné podať v lehote do 15 dní u starostky obce Turová.

     Povinná osoba musí žiadosť  alebo iné podanie prevziať a potvrdiť prevzatie.  Podanie musí byť vybavené do 10 dní.

     Informácie sa poskytujú bezplatne písomnou formou s výnimkou materiálových nákladov, ktoré predstavujú 0,05 € za jednu stranu formátu A4.


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

TUROVÁ
webygroup
ÚvodÚvodná stránka